Khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (“KBSV”), một thành viên của KB Securities và Tập đoàn Tài chính KB (Hàn Quốc), là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Thông tin dự án:
  • Tên dự án: Hỗ trợ vận hành CSDL
  • Khách hàng: Chứng khoán KBSV
  • Hệ thống: Windows Server, RedHat Linux
  • Cơ sở dữ liệu: Oracle Database
  • Thời gian thực hiện: 1 năm

Khó khăn & Thử thách

Trách nhiệm của Wecommit trong dự án này là đảm bảo các hệ thống Cơ sở dữ liệu giao dịch trực tuyến cam kết uptime 99,9%.

Giải pháp

Để đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu nghiêm ngặt của dự án, chúng tôi đã chủ động hàng ngày theo dõi và xử lý các vấn đề tiềm tàng rủi ro trên hệ thống một cách triệt để. Ngoài ra, chúng tôi cấu hình thêm hệ thống cảnh báo tự động khi Database đạt tới ngưỡng của các chỉ số giám sát. Mọi tác động để điều chỉnh hệ thống, chúng tôi đều tuân theo quy trình chặt chẽ và kỷ luật cao để giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.

Kết quả

  • Trong quá trình hỗ trợ, tỷ lệ uptime đạt 100%.
  • Tư vấn quy hoạch lại tài nguyên lưu trữ, tiết kiệm thêm chi phí đầu tư cho khách hàng.
  • Tư vấn điều chỉnh lưu chuyển nghiệp vụ báo cáo, giúp tăng thời gian xuất báo cáo.