GIỚI THIỆU

Oracle Golden Gate là giải pháp tích hợp dữ liệu theo thời gian thực đảm bảo tính sẵn sàng và truy cập vào ứng dụng quan trọng. Oracle GoldenGate cung cấp một giải pháp đồng bộ dữ liệu các phiên giao dịch giữa các hệ thống sản xuất và phân tích một các nhanh chóng và mạnh mẽ.

Giải pháp Oracle GoldenGate tối ưu được các tính năng thu thập, lọc, vận chuyển, kiểm tra, chuyển đổi và phân phối dữ liệu các phiên giao dịch theo thời gian thực trong môi trường cơ sở dữ liệu Oracle và các cơ sở dữ liệu khác với sự đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu suất cao. Oracle GoldenGate với tính năng quản lý dữ liệu các phiên giao dịch đảm bảo tính toàn vẹn và đảm bảo dữ liệu tham chiều giữa cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sơ dữ liệu đích.

Lợi ích:

Tích hợp dữ liệu theo thời gian thực trên hệ thống

Truy cập theo thời gian thực đến thông tin thực

Cấu trúc hỗ trợ Module mạnh mẽ

Đảm bảo tính sẵn sàng liên tục đối với các ứng dụng quan trọng