Dịch vụ Bảo mật Cơ sở dữ liệu

Database là thành phần rất quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh việc lưu giữ thông tin về khách hàng, tài nguyên, con người,  Database còn góp phần quan trọng trong việc phân tích và định hướng các chính sách phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, một điều tối quan trọng của doanh nghiệp là phải bảo mật Database trước những rủi ro, xâm nhập, mất thông tin.