ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Thay đổi Service Name trên Oracle Database

Mở đầu: Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện đổi service name trong Oracle database. Đổi service name thường dùng trong các bài toán thực tế như: Gặp sự cố cần dựng database lên chính server cũ nên cần đổi service name để tránh phải đổi lại chuỗi kết nối từ App,…

Bước 1: Thực hiện kiểm tra Service Name hiện tại trên database

 • Kết nối vào database và thực hiện kiểm tra Service Name bằng câu lệnh sau:
SQL> show parameter service

NAME TYPE VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
service_names string oradb

Hiện tại Service Name trên hệ thống của tôi là oradb.


Bước 2: Thực hiện đổi Service Name

 • Thực hiện đổi Service Name bằng câu lệnh
SQL> alter system set service_names='TranDucTuan' scope=spfile;

System altered.

Tại đây tôi đổi Service Name thành “TranDucTuan“.

 

Bước 3 : Thực hiện Restart Database

Để Database nhận tham số ta cần thực hiện restart database:

 

SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area 4294963272 bytes
Fixed Size 8904776 bytes
Variable Size 704643072 bytes
Database Buffers 1426063360 bytes
Redo Buffers 7868416 bytes
In-Memory Area 2147483648 bytes
Database mounted.
Database opened.

Bước 4: Kiểm tra Service Name đã thay đổi

Thực hiện kiểm tra bằng câu lệnh sau:

SQL> show parameter service

NAME TYPE VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
service_names string TranDucTuan

Kết quả ta đã thay đổi thành công. Hy vọng hữu ích cho bạn !!

Views: 143

  Câu hỏi bảo mật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.