ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Sử dụng Explain SQL trong tối ưu MySQL

Để thực hiện tối ưu một câu lệnh SQL trong cơ sở dữ liệu MySQL, bạn sẽ cần biết chiến lược thực thi của câu lệnh ấy như thế nào. Bài viết này sẽ giúp bạn có thể thực hiện việc đó – cách sử dụng Explain SQL trong MySQL.

Ghi chú: Bạn có thể tham gia nhóm Zalo sau (Miễn phí): để nhận thông báo mới nhất khi tối có một bài viết mới, tài liệu hoặc video mới về tối ưu SQL, tối ưu Database chia sẻ cho cộng đồng

CLICK ĐỂ THAM GIA NHÓM (MIỄN PHÍ): wecommit.com.vn/zalo

1. Chúng ta có thể thực hiện Explain SQL đối với các câu lệnh nào.

Trong cơ sở dữ liệu MySQL, đa phần các câu lệnh đều có thể sử dụng Explain để xem chiến lược thực thi.

Dưới đây là các loại lệnh phổ biến nhất:

 • Các câu lệnh SELECT
 • Các câu lệnh DML (Update/ Delete/ Insert).

Sử dụng Explain, bạn có thể biết chính xác câu lệnh SQL của mình đang hoạt động như thế nào trong cơ sở dữ liệu MySQL

 • Thứ tự (mức vật lý) của câu lệnh thực hiện (phải quét bảng nào trước, index nào trước, thứ tự thực hiện trong giải thuật Join ra sao…)
 • Các bước thực hiện trên mất bao nhiêu chi phí (COST của câu lệnh SQL).
 • Từ đó ta xác định được điểm chiếm nhiều tài nguyên nhất và đang ảnh hưởng phần lớn đến hiệu năng của câu lệnh.

Ghi chú: Nếu như bạn chưa biết về chiến lược thực thi của câu lệnh SQL, bạn có thể đọc thêm một số bài viết khác của tôi tại đây:

2. Sử dụng Explain SQL như thế nào?

Cách sử dụng rất đơn giản: Bạn chỉ cần thêm Explain vào đằng trước câu lệnh SQL.

Bên dưới đây là một số ví dụ để bạn dễ hình dung và có thể áp dụng được trong công việc của bản thân

2.1. Demo sử dụng Explain SQL với câu lệnh SELECT

Sử dụng Explain SQL để xem chiến lược thực thi

mysql> explain select * from city where name='Hanoi';
+----+-------------+-------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-------------+-------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
| 1 | SIMPLE | city | NULL | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4046 | 10.00 | Using where |
+----+-------------+-------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

2..2 Demo sử dụng Explain SQL với câu lệnh Update

Sử dụng Explain SQL để xem chiến lược thực thi

mysql> explain update city set name='WECOMMIT_HANOI_TEST' where name='Hanoi';
+----+-------------+-------+------------+-------+---------------+---------+---------+------+------+----------+-------------+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-------------+-------+------------+-------+---------------+---------+---------+------+------+----------+-------------+
| 1 | UPDATE | city | NULL | index | NULL | PRIMARY | 4 | NULL | 4046 | 100.00 | Using where |
+----+-------------+-------+------------+-------+---------------+---------+---------+------+------+----------+-------------+
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)

2.3. Demo sử dụng Explain SQL với câu lệnh Delete

Sử dụng Explain SQL để xem chiến lược thực thi

mysql> explain delete from city where name='WECOMMIT_HANOI_TEST';
+----+-------------+-------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered | Extra |
+----+-------------+-------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
| 1 | DELETE | city | NULL | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | 4046 | 100.00 | Using where |
+----+-------------+-------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)

2.4. Demo sử dụng Explain SQL với câu lệnh Insert

mysql> create table wecommit_demo as select * from city where 1=0;

Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

Sử dụng Explain SQL để xem chiến lược thực thi

mysql> explain insert into wecommit_demo select * from city;

+----+-------------+---------------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------+
| id | select_type | table         | partitions | type | possible_keys | key  | key_len | ref  | rows | filtered | Extra |
+----+-------------+---------------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------+
|  1 | INSERT      | wecommit_demo | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | NULL |     NULL | NULL  |
|  1 | SIMPLE      | city          | NULL       | ALL  | NULL          | NULL | NULL    | NULL | 4046 |   100.00 | NULL  |
+----+-------------+---------------+------------+------+---------------+------+---------+------+------+----------+-------+

2 rows in set, 1 warning (0.00 sec)

3. Xem chi tiết hơn với Explain Analyze

Từ phiên bản MySQL 8.0.18, bạn có thể sử dụng Explain Analyze để xem chi tiết hơn câu lệnh Explain thông thường.Một số thông tin kết quả của câu lệnh Explain Analyze như sau:

 • Ước lược chi phí thực thi của câu lệnh (Cost của câu lệnh SQL).
 • Ước lược số bản ghi sẽ được trả ra (Lưu ý: đây là dựa trên tính toán các thông số thống kê mà hệ thống có được, nó có thể không chính xác so với thực tế).
 • Thời gian để trả ra bản ghi đầu tiên
 • Thời gian để trả ra toàn bộ các bản ghi

Gỉa sử tôi cần tối ưu câu lệnh sau

select * from city where name='Hanoi';

Thực hiện Explain Analyze để xem chiến lược thực thi của câu lệnh

mysql> explain analyze select * from city where name='Hanoi';
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| EXPLAIN |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| -> Filter: (city.`Name` = 'Hanoi') (cost=410.85 rows=405) (actual time=2.057..2.194 rows=1 loops=1)
-> Table scan on city (cost=410.85 rows=4046) (actual time=0.071..1.716 rows=4079 loops=1)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

Để ý vào câu lệnh trên, từ chiến lược thực thi chúng ta có thể thấy các bước thực hiện của MySQL như sau:

 • Bước 1: Thực hiện quét toàn bộ bảng CITY (thể hiện ở nội dun TABLE SCAN ON CITY). Chi phí của công việc này là COST = 410.85. Dự kiến số lượng bản ghi ở bước này cần xử lý là 4046 bản ghi. Thời gian thực hiện tìm tới bản ghi đầu tiên là 0.071 miliseconds, thời gian để lấy toàn bộ các bản ghi là 1.716 miliseconds.
 • Bước 2: Từ tập dữ liệu lấy ở bước 1, hệ thống thực hiện lọc các kết quả theo điều kiện WHERE (FILTER điều kiện city.’Name’ = ‘HaNoi’. Câu lệnh này dự kiến trả ra 405 bản ghi và có chi phí thực hiện là 410.85.

 

Từ chiến lược thực thi trên, ta có thể thấy: Nếu loại bỏ được bước TABLE SCAN thì sẽ tối ưu được đáng kể cho câu lệnh này.

Ta có thể thực hiện một giải pháp nhanh chóng ở đây là tạo Index trên cột name.

mysql> create index idx_wecommit_name on city(name);
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

Sau khi tạo Index, chúng ta thực hiện kiểm tra lại chiến lược thực thi của câu lệnh

mysql> explain analyze select * from city where name='Hanoi';
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| EXPLAIN |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| -> Index lookup on city using idx_wecommit_name (Name='Hanoi'), with index condition: (city.`Name` = 'Hanoi') (cost=0.35 rows=1) (actual time=0.086..0.088 rows=1 loops=1)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Phân tích chiến lược thực thi mới:

 • Thay vì thực hiện quét toàn bộ bảng (TABLE SCAN), MySQL đã sử dụng quét qua Index (điều này thể hiện ở nội dụng Index lookup).
 • Chi phí thực hiện của câu lệnh đã cải thiện rất đáng kể: Từ lúc đầu là 410.85 xuống còn 0.35.

 

4.  Nếu bạn muốn biết tất cả các kinh nghiệm về tối ưu SQL, tối ưu Database mà tôi đã đúc kết trong hơn 10 năm tối ưu những dự án Core banking, Core chứng khoán

Hãy đọc về chương trình Từ điển tối ưu 100x hiệu năng của tôi tại đây: Click vào đây.

5. Thông tin tác giả

Tác giả: Trần Quốc Huy – Founder & CEO Wecommit

Facebook: https://www.facebook.com/tran.q.huy.71

Email: huy.tranquoc@wecommit.com.vn

Youtube: Trần Quốc Huy

Số điện thoại: 0888549190

Views: 992

  Câu hỏi bảo mật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.