ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Hành trình xây dựng khóa học PostgreSQL cho cộng đồng

\Hành trình đơn giản hóa PostgreSQL dành cho cộng đồng: Xin chào các bạn, tôi là Trần Quốc Huy – CEO Wecommit. Thời gian vừa qua tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về PostgreSQL, do đó tôi quyết định thực hiện một khóa học PostgreSQL dành cho cộng đồng. Tôi muốn thực hiện đơn giản hóa PostgreSQL, giúp các anh em có thể tiếp cận một cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất, áp dụng công việc nhanh chóng nhất có thể. Do đó, tôi quyết định sẽ bắt đầu nghiên cứu lại tất cả những Document của hãng PostgreSQL, các Blog, các video kiến thức, các sách về PostgreSQL Database, kết hợp với các kinh nghiệm và trải nghiệm dự án cá nhân. Tôi sẽ đọc lại tất cả mọi thứ với một tâm thế của người mới bắt đầu, để có thể đúc kết và tìm ra những cách diễn giải gần gũi nhất, dễ hiểu nhất, đồng thời cũng giúp các anh em biết được chính xác những tài liệu nào nên đọc, các kiến thức nào nên tập trung nếu muốn làm việc với loại database này.

 

1. Ngày đầu tiên trong quá trình xây dựng khóa học PostgreSQL dành cho cộng đồng.

2. Ngày thứ hai trong quá trình xây dựng khóa học PostgreSQL dành cho cộng đồng.

3. Ngày thứ ba trong quá trình xây dựng khóa học PostgreSQL dành cho cộng đồng.

3. Livestream cùng mổ xẻ kiến trúc PostgreSQL – hành trình xây dựng khóa học PostgreSQL cho cộng đồng

4. Một số tài nguyên sẽ sử dụng trong trong khóa học PostgreSQL cho cộng đồng

Scripts giả lập dữ liệu về nhân viên

BEGIN;

CREATE TABLE regions
( region_id SERIAL primary key, 
region_name VARCHAR(25) 
);

CREATE TABLE countries 
( country_id CHAR(2) not null PRIMARY KEY 
, country_name VARCHAR(40) 
, region_id INTEGER REFERENCES regions(region_id)
);

CREATE TABLE locations
( location_id SERIAL PRIMARY KEY
, street_address VARCHAR(40)
, postal_code VARCHAR(12)
, city VARCHAR(30) NOT NULL 
, state_province VARCHAR(25)
, country_id CHAR(2) REFERENCES countries (country_id)
) ;

CREATE TABLE departments
( department_id SERIAL PRIMARY KEY
, department_name VARCHAR(30) NOT NULL 
, manager_id INTEGER
, location_id INTEGER references locations (location_id)
) ;

CREATE TABLE jobs
( job_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY
, job_title VARCHAR(35) NOT NULL
, min_salary NUMERIC(6)
, max_salary NUMERIC(6)
) ;

CREATE TABLE employees
( employee_id SERIAL PRIMARY KEY
, first_name VARCHAR(20)
, last_name VARCHAR(25) NOT NULL
, email VARCHAR(25) NOT NULL
, phone_number VARCHAR(20)
, hire_date TIMESTAMP NOT NULL
, job_id VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES jobs(job_id)
, salary NUMERIC(8,2)
, commission_pct NUMERIC(2,2)
, manager_id INTEGER REFERENCES employees(employee_id)
, department_id INTEGER REFERENCES departments(department_id)
, CONSTRAINT emp_salary_min
CHECK (salary > 0) 
, CONSTRAINT emp_email_uk
UNIQUE (email)
) ;

ALTER TABLE DEPARTMENTS ADD CONSTRAINT dept_mgr_fk
FOREIGN KEY (manager_id)
REFERENCES employees (employee_id);

CREATE TABLE job_history
( employee_id INTEGER NOT NULL REFERENCES employees(employee_id)
, start_date TIMESTAMP NOT NULL
, end_date TIMESTAMP NOT NULL 
, job_id VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES jobs(job_id)
, department_id INTEGER REFERENCES departments(department_id)
, CONSTRAINT jhist_date_interval
CHECK (end_date > start_date)
, PRIMARY KEY (employee_id, start_date)
) ;

--populate tables
INSERT INTO regions VALUES 
( 1
, 'Europe' 
);

INSERT INTO regions VALUES 
( 2
, 'Americas' 
);

INSERT INTO regions VALUES 
( 3
, 'Asia' 
);

INSERT INTO regions VALUES 
( 4
, 'Middle East and Africa' 
);


INSERT INTO countries VALUES 
( 'IT'
, 'Italy'
, 1 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'JP'
, 'Japan'
, 3 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'US'
, 'United States of America'
, 2 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'CA'
, 'Canada'
, 2 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'CN'
, 'China'
, 3 
);
INSERT INTO countries VALUES 
( 'IN'
, 'India'
, 3 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'AU'
, 'Australia'
, 3 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'ZW'
, 'Zimbabwe'
, 4 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'SG'
, 'Singapore'
, 3 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'UK'
, 'United Kingdom'
, 1 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'FR'
, 'France'
, 1 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'DE'
, 'Germany'
, 1 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'ZM'
, 'Zambia'
, 4 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'EG'
, 'Egypt'
, 4 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'BR'
, 'Brazil'
, 2 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'CH'
, 'Switzerland'
, 1 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'NL'
, 'Netherlands'
, 1 
);
INSERT INTO countries VALUES 
( 'MX'
, 'Mexico'
, 2 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'KW'
, 'Kuwait'
, 4 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'IL'
, 'Israel'
, 4 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'DK'
, 'Denmark'
, 1 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'HK'
, 'HongKong'
, 3 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'NG'
, 'Nigeria'
, 4 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'AR'
, 'Argentina'
, 2 
);

INSERT INTO countries VALUES 
( 'BE'
, 'Belgium'
, 1 
);

-- Locations
INSERT INTO locations VALUES 
( 1000 
, '1297 Via Cola di Rie'
, '00989'
, 'Roma'
, NULL
, 'IT'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 1100 
, '93091 Calle della Testa'
, '10934'
, 'Venice'
, NULL
, 'IT'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 1200 
, '2017 Shinjuku-ku'
, '1689'
, 'Tokyo'
, 'Tokyo Prefecture'
, 'JP'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 1300 
, '9450 Kamiya-cho'
, '6823'
, 'Hiroshima'
, NULL
, 'JP'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 1400 
, '2014 Jabberwocky Rd'
, '26192'
, 'Southlake'
, 'Texas'
, 'US'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 1500 
, '2011 Interiors Blvd'
, '99236'
, 'South San Francisco'
, 'California'
, 'US'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 1600 
, '2007 Zagora St'
, '50090'
, 'South Brunswick'
, 'New Jersey'
, 'US'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 1700 
, '2004 Charade Rd'
, '98199'
, 'Seattle'
, 'Washington'
, 'US'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 1800 
, '147 Spadina Ave'
, 'M5V 2L7'
, 'Toronto'
, 'Ontario'
, 'CA'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 1900 
, '6092 Boxwood St'
, 'YSW 9T2'
, 'Whitehorse'
, 'Yukon'
, 'CA'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 2000 
, '40-5-12 Laogianggen'
, '190518'
, 'Beijing'
, NULL
, 'CN'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 2100 
, '1298 Vileparle (E)'
, '490231'
, 'Bombay'
, 'Maharashtra'
, 'IN'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 2200 
, '12-98 Victoria Street'
, '2901'
, 'Sydney'
, 'New South Wales'
, 'AU'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 2300 
, '198 Clementi North'
, '540198'
, 'Singapore'
, NULL
, 'SG'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 2400 
, '8204 Arthur St'
, NULL
, 'London'
, NULL
, 'UK'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 2500 
, 'Magdalen Centre, The Oxford Science Park'
, 'OX9 9ZB'
, 'Oxford'
, 'Oxford'
, 'UK'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 2600 
, '9702 Chester Road'
, '09629850293'
, 'Stretford'
, 'Manchester'
, 'UK'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 2700 
, 'Schwanthalerstr. 7031'
, '80925'
, 'Munich'
, 'Bavaria'
, 'DE'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 2800 
, 'Rua Frei Caneca 1360 '
, '01307-002'
, 'Sao Paulo'
, 'Sao Paulo'
, 'BR'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 2900 
, '20 Rue des Corps-Saints'
, '1730'
, 'Geneva'
, 'Geneve'
, 'CH'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 3000 
, 'Murtenstrasse 921'
, '3095'
, 'Bern'
, 'BE'
, 'CH'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 3100 
, 'Pieter Breughelstraat 837'
, '3029SK'
, 'Utrecht'
, 'Utrecht'
, 'NL'
);

INSERT INTO locations VALUES 
( 3200 
, 'Mariano Escobedo 9991'
, '11932'
, 'Mexico City'
, 'Distrito Federal,'
, 'MX'
);

-- Departments

ALTER TABLE departments 
DROP CONSTRAINT dept_mgr_fk;
INSERT INTO departments VALUES 
( 10
, 'Administration'
, 200
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 20
, 'Marketing'
, 201
, 1800
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 30
, 'Purchasing'
, 114
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 40
, 'Human Resources'
, 203
, 2400
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 50
, 'Shipping'
, 121
, 1500
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 60 
, 'IT'
, 103
, 1400
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 70 
, 'Public Relations'
, 204
, 2700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 80 
, 'Sales'
, 145
, 2500
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 90 
, 'Executive'
, 100
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 100 
, 'Finance'
, 108
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 110 
, 'Accounting'
, 205
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 120 
, 'Treasury'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 130 
, 'Corporate Tax'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 140 
, 'Control And Credit'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 150 
, 'Shareholder Services'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 160 
, 'Benefits'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 170 
, 'Manufacturing'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 180 
, 'Construction'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 190 
, 'Contracting'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 200 
, 'Operations'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 210 
, 'IT Support'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 220 
, 'NOC'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 230 
, 'IT Helpdesk'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 240 
, 'Government Sales'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 250 
, 'Retail Sales'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 260 
, 'Recruiting'
, NULL
, 1700
);

INSERT INTO departments VALUES 
( 270 
, 'Payroll'
, NULL
, 1700
);

-- JOBS

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'AD_PRES'
, 'President'
, 20000
, 40000
);
INSERT INTO jobs VALUES 
( 'AD_VP'
, 'Administration Vice President'
, 15000
, 30000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'AD_ASST'
, 'Administration Assistant'
, 3000
, 6000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'FI_MGR'
, 'Finance Manager'
, 8200
, 16000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'FI_ACCOUNT'
, 'Accountant'
, 4200
, 9000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'AC_MGR'
, 'Accounting Manager'
, 8200
, 16000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'AC_ACCOUNT'
, 'Public Accountant'
, 4200
, 9000
);
INSERT INTO jobs VALUES 
( 'SA_MAN'
, 'Sales Manager'
, 10000
, 20000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'SA_REP'
, 'Sales Representative'
, 6000
, 12000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'PU_MAN'
, 'Purchasing Manager'
, 8000
, 15000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'PU_CLERK'
, 'Purchasing Clerk'
, 2500
, 5500
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'ST_MAN'
, 'Stock Manager'
, 5500
, 8500
);
INSERT INTO jobs VALUES 
( 'ST_CLERK'
, 'Stock Clerk'
, 2000
, 5000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'SH_CLERK'
, 'Shipping Clerk'
, 2500
, 5500
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'IT_PROG'
, 'Programmer'
, 4000
, 10000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'MK_MAN'
, 'Marketing Manager'
, 9000
, 15000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'MK_REP'
, 'Marketing Representative'
, 4000
, 9000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'HR_REP'
, 'Human Resources Representative'
, 4000
, 9000
);

INSERT INTO jobs VALUES 
( 'PR_REP'
, 'Public Relations Representative'
, 4500
, 10500
);

-- Employees
INSERT INTO employees VALUES 
( 100
, 'Steven'
, 'King'
, 'SKING'
, '515.123.4567'
, TO_DATE('17-JUN-1987', 'dd-MON-yyyy')
, 'AD_PRES'
, 24000
, NULL
, NULL
, 90
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 101
, 'Neena'
, 'Kochhar'
, 'NKOCHHAR'
, '515.123.4568'
, TO_DATE('21-SEP-1989', 'dd-MON-yyyy')
, 'AD_VP'
, 17000
, NULL
, 100
, 90
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 102
, 'Lex'
, 'De Haan'
, 'LDEHAAN'
, '515.123.4569'
, TO_DATE('13-JAN-1993', 'dd-MON-yyyy')
, 'AD_VP'
, 17000
, NULL
, 100
, 90
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 103
, 'Alexander'
, 'Hunold'
, 'AHUNOLD'
, '590.423.4567'
, TO_DATE('03-JAN-1990', 'dd-MON-yyyy')
, 'IT_PROG'
, 9000
, NULL
, 102
, 60
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 104
, 'Bruce'
, 'Ernst'
, 'BERNST'
, '590.423.4568'
, TO_DATE('21-MAY-1991', 'dd-MON-yyyy')
, 'IT_PROG'
, 6000
, NULL
, 103
, 60
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 105
, 'David'
, 'Austin'
, 'DAUSTIN'
, '590.423.4569'
, TO_DATE('25-JUN-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'IT_PROG'
, 4800
, NULL
, 103
, 60
);
INSERT INTO employees VALUES 
( 106
, 'Valli'
, 'Pataballa'
, 'VPATABAL'
, '590.423.4560'
, TO_DATE('05-FEB-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'IT_PROG'
, 4800
, NULL
, 103
, 60
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 107
, 'Diana'
, 'Lorentz'
, 'DLORENTZ'
, '590.423.5567'
, TO_DATE('07-FEB-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'IT_PROG'
, 4200
, NULL
, 103
, 60
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 108
, 'Nancy'
, 'Greenberg'
, 'NGREENBE'
, '515.124.4569'
, TO_DATE('17-AUG-1994', 'dd-MON-yyyy')
, 'FI_MGR'
, 12000
, NULL
, 101
, 100
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 109
, 'Daniel'
, 'Faviet'
, 'DFAVIET'
, '515.124.4169'
, TO_DATE('16-AUG-1994', 'dd-MON-yyyy')
, 'FI_ACCOUNT'
, 9000
, NULL
, 108
, 100
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 110
, 'John'
, 'Chen'
, 'JCHEN'
, '515.124.4269'
, TO_DATE('28-SEP-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'FI_ACCOUNT'
, 8200
, NULL
, 108
, 100
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 111
, 'Ismael'
, 'Sciarra'
, 'ISCIARRA'
, '515.124.4369'
, TO_DATE('30-SEP-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'FI_ACCOUNT'
, 7700
, NULL
, 108
, 100
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 112
, 'Jose Manuel'
, 'Urman'
, 'JMURMAN'
, '515.124.4469'
, TO_DATE('07-MAR-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'FI_ACCOUNT'
, 7800
, NULL
, 108
, 100
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 113
, 'Luis'
, 'Popp'
, 'LPOPP'
, '515.124.4567'
, TO_DATE('07-DEC-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'FI_ACCOUNT'
, 6900
, NULL
, 108
, 100
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 114
, 'Den'
, 'Raphaely'
, 'DRAPHEAL'
, '515.127.4561'
, TO_DATE('07-DEC-1994', 'dd-MON-yyyy')
, 'PU_MAN'
, 11000
, NULL
, 100
, 30
);
INSERT INTO employees VALUES 
( 115
, 'Alexander'
, 'Khoo'
, 'AKHOO'
, '515.127.4562'
, TO_DATE('18-MAY-1995', 'dd-MON-yyyy')
, 'PU_CLERK'
, 3100
, NULL
, 114
, 30
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 116
, 'Shelli'
, 'Baida'
, 'SBAIDA'
, '515.127.4563'
, TO_DATE('24-DEC-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'PU_CLERK'
, 2900
, NULL
, 114
, 30
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 117
, 'Sigal'
, 'Tobias'
, 'STOBIAS'
, '515.127.4564'
, TO_DATE('24-JUL-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'PU_CLERK'
, 2800
, NULL
, 114
, 30
);
INSERT INTO employees VALUES 
( 118
, 'Guy'
, 'Himuro'
, 'GHIMURO'
, '515.127.4565'
, TO_DATE('15-NOV-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'PU_CLERK'
, 2600
, NULL
, 114
, 30
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 119
, 'Karen'
, 'Colmenares'
, 'KCOLMENA'
, '515.127.4566'
, TO_DATE('10-AUG-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'PU_CLERK'
, 2500
, NULL
, 114
, 30
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 120
, 'Matthew'
, 'Weiss'
, 'MWEISS'
, '650.123.1234'
, TO_DATE('18-JUL-1996', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_MAN'
, 8000
, NULL
, 100
, 50
);
INSERT INTO employees VALUES 
( 121
, 'Adam'
, 'Fripp'
, 'AFRIPP'
, '650.123.2234'
, TO_DATE('10-APR-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_MAN'
, 8200
, NULL
, 100
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 122
, 'Payam'
, 'Kaufling'
, 'PKAUFLIN'
, '650.123.3234'
, TO_DATE('01-MAY-1995', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_MAN'
, 7900
, NULL
, 100
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 123
, 'Shanta'
, 'Vollman'
, 'SVOLLMAN'
, '650.123.4234'
, TO_DATE('10-OCT-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_MAN'
, 6500
, NULL
, 100
, 50
);
INSERT INTO employees VALUES 
( 124
, 'Kevin'
, 'Mourgos'
, 'KMOURGOS'
, '650.123.5234'
, TO_DATE('16-NOV-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_MAN'
, 5800
, NULL
, 100
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 125
, 'Julia'
, 'Nayer'
, 'JNAYER'
, '650.124.1214'
, TO_DATE('16-JUL-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 3200
, NULL
, 120
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 126
, 'Irene'
, 'Mikkilineni'
, 'IMIKKILI'
, '650.124.1224'
, TO_DATE('28-SEP-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2700
, NULL
, 120
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 127
, 'James'
, 'Landry'
, 'JLANDRY'
, '650.124.1334'
, TO_DATE('14-JAN-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2400
, NULL
, 120
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 128
, 'Steven'
, 'Markle'
, 'SMARKLE'
, '650.124.1434'
, TO_DATE('08-MAR-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2200
, NULL
, 120
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 129
, 'Laura'
, 'Bissot'
, 'LBISSOT'
, '650.124.5234'
, TO_DATE('20-AUG-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 3300
, NULL
, 121
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 130
, 'Mozhe'
, 'Atkinson'
, 'MATKINSO'
, '650.124.6234'
, TO_DATE('30-OCT-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2800
, NULL
, 121
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 131
, 'James'
, 'Marlow'
, 'JAMRLOW'
, '650.124.7234'
, TO_DATE('16-FEB-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2500
, NULL
, 121
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 132
, 'TJ'
, 'Olson'
, 'TJOLSON'
, '650.124.8234'
, TO_DATE('10-APR-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2100
, NULL
, 121
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 133
, 'Jason'
, 'Mallin'
, 'JMALLIN'
, '650.127.1934'
, TO_DATE('14-JUN-1996', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 3300
, NULL
, 122
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 134
, 'Michael'
, 'Rogers'
, 'MROGERS'
, '650.127.1834'
, TO_DATE('26-AUG-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2900
, NULL
, 122
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 135
, 'Ki'
, 'Gee'
, 'KGEE'
, '650.127.1734'
, TO_DATE('12-DEC-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2400
, NULL
, 122
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 136
, 'Hazel'
, 'Philtanker'
, 'HPHILTAN'
, '650.127.1634'
, TO_DATE('06-FEB-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2200
, NULL
, 122
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 137
, 'Renske'
, 'Ladwig'
, 'RLADWIG'
, '650.121.1234'
, TO_DATE('14-JUL-1995', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 3600
, NULL
, 123
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 138
, 'Stephen'
, 'Stiles'
, 'SSTILES'
, '650.121.2034'
, TO_DATE('26-OCT-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 3200
, NULL
, 123
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 139
, 'John'
, 'Seo'
, 'JSEO'
, '650.121.2019'
, TO_DATE('12-FEB-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2700
, NULL
, 123
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 140
, 'Joshua'
, 'Patel'
, 'JPATEL'
, '650.121.1834'
, TO_DATE('06-APR-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2500
, NULL
, 123
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 141
, 'Trenna'
, 'Rajs'
, 'TRAJS'
, '650.121.8009'
, TO_DATE('17-OCT-1995', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 3500
, NULL
, 124
, 50
);
INSERT INTO employees VALUES 
( 142
, 'Curtis'
, 'Davies'
, 'CDAVIES'
, '650.121.2994'
, TO_DATE('29-JAN-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 3100
, NULL
, 124
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 143
, 'Randall'
, 'Matos'
, 'RMATOS'
, '650.121.2874'
, TO_DATE('15-MAR-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2600
, NULL
, 124
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 144
, 'Peter'
, 'Vargas'
, 'PVARGAS'
, '650.121.2004'
, TO_DATE('09-JUL-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 2500
, NULL
, 124
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 145
, 'John'
, 'Russell'
, 'JRUSSEL'
, '011.44.1344.429268'
, TO_DATE('01-OCT-1996', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_MAN'
, 14000
, .4
, 100
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 146
, 'Karen'
, 'Partners'
, 'KPARTNER'
, '011.44.1344.467268'
, TO_DATE('05-JAN-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_MAN'
, 13500
, .3
, 100
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 147
, 'Alberto'
, 'Errazuriz'
, 'AERRAZUR'
, '011.44.1344.429278'
, TO_DATE('10-MAR-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_MAN'
, 12000
, .3
, 100
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 148
, 'Gerald'
, 'Cambrault'
, 'GCAMBRAU'
, '011.44.1344.619268'
, TO_DATE('15-OCT-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_MAN'
, 11000
, .3
, 100
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 149
, 'Eleni'
, 'Zlotkey'
, 'EZLOTKEY'
, '011.44.1344.429018'
, TO_DATE('29-JAN-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_MAN'
, 10500
, .2
, 100
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 150
, 'Peter'
, 'Tucker'
, 'PTUCKER'
, '011.44.1344.129268'
, TO_DATE('30-JAN-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 10000
, .3
, 145
, 80
);
INSERT INTO employees VALUES 
( 151
, 'David'
, 'Bernstein'
, 'DBERNSTE'
, '011.44.1344.345268'
, TO_DATE('24-MAR-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 9500
, .25
, 145
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 152
, 'Peter'
, 'Hall'
, 'PHALL'
, '011.44.1344.478968'
, TO_DATE('20-AUG-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 9000
, .25
, 145
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 153
, 'Christopher'
, 'Olsen'
, 'COLSEN'
, '011.44.1344.498718'
, TO_DATE('30-MAR-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 8000
, .2
, 145
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 154
, 'Nanette'
, 'Cambrault'
, 'NCAMBRAU'
, '011.44.1344.987668'
, TO_DATE('09-DEC-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 7500
, .2
, 145
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 155
, 'Oliver'
, 'Tuvault'
, 'OTUVAULT'
, '011.44.1344.486508'
, TO_DATE('23-NOV-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 7000
, .15
, 145
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 156
, 'Janette'
, 'King'
, 'JKING'
, '011.44.1345.429268'
, TO_DATE('30-JAN-1996', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 10000
, .35
, 146
, 80
);
INSERT INTO employees VALUES 
( 157
, 'Patrick'
, 'Sully'
, 'PSULLY'
, '011.44.1345.929268'
, TO_DATE('04-MAR-1996', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 9500
, .35
, 146
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 158
, 'Allan'
, 'McEwen'
, 'AMCEWEN'
, '011.44.1345.829268'
, TO_DATE('01-AUG-1996', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 9000
, .35
, 146
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 159
, 'Lindsey'
, 'Smith'
, 'LSMITH'
, '011.44.1345.729268'
, TO_DATE('10-MAR-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 8000
, .3
, 146
, 80
);


INSERT INTO employees VALUES 
( 160
, 'Louise'
, 'Doran'
, 'LDORAN'
, '011.44.1345.629268'
, TO_DATE('15-DEC-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 7500
, .3
, 146
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 161
, 'Sarath'
, 'Sewall'
, 'SSEWALL'
, '011.44.1345.529268'
, TO_DATE('03-NOV-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 7000
, .25
, 146
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 162
, 'Clara'
, 'Vishney'
, 'CVISHNEY'
, '011.44.1346.129268'
, TO_DATE('11-NOV-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 10500
, .25
, 147
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 163
, 'Danielle'
, 'Greene'
, 'DGREENE'
, '011.44.1346.229268'
, TO_DATE('19-MAR-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 9500
, .15
, 147
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 164
, 'Mattea'
, 'Marvins'
, 'MMARVINS'
, '011.44.1346.329268'
, TO_DATE('24-JAN-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 7200
, .10
, 147
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 165
, 'David'
, 'Lee'
, 'DLEE'
, '011.44.1346.529268'
, TO_DATE('23-FEB-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 6800
, .1
, 147
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 166
, 'Sundar'
, 'Ande'
, 'SANDE'
, '011.44.1346.629268'
, TO_DATE('24-MAR-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 6400
, .10
, 147
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 167
, 'Amit'
, 'Banda'
, 'ABANDA'
, '011.44.1346.729268'
, TO_DATE('21-APR-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 6200
, .10
, 147
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 168
, 'Lisa'
, 'Ozer'
, 'LOZER'
, '011.44.1343.929268'
, TO_DATE('11-MAR-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 11500
, .25
, 148
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 169 
, 'Harrison'
, 'Bloom'
, 'HBLOOM'
, '011.44.1343.829268'
, TO_DATE('23-MAR-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 10000
, .20
, 148
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 170
, 'Tayler'
, 'Fox'
, 'TFOX'
, '011.44.1343.729268'
, TO_DATE('24-JAN-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 9600
, .20
, 148
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 171
, 'William'
, 'Smith'
, 'WSMITH'
, '011.44.1343.629268'
, TO_DATE('23-FEB-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 7400
, .15
, 148
, 80
);


INSERT INTO employees VALUES 
( 172
, 'Elizabeth'
, 'Bates'
, 'EBATES'
, '011.44.1343.529268'
, TO_DATE('24-MAR-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 7300
, .15
, 148
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 173
, 'Sundita'
, 'Kumar'
, 'SKUMAR'
, '011.44.1343.329268'
, TO_DATE('21-APR-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 6100
, .10
, 148
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 174
, 'Ellen'
, 'Abel'
, 'EABEL'
, '011.44.1644.429267'
, TO_DATE('11-MAY-1996', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 11000
, .30
, 149
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 175
, 'Alyssa'
, 'Hutton'
, 'AHUTTON'
, '011.44.1644.429266'
, TO_DATE('19-MAR-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 8800
, .25
, 149
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 176
, 'Jonathon'
, 'Taylor'
, 'JTAYLOR'
, '011.44.1644.429265'
, TO_DATE('24-MAR-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 8600
, .20
, 149
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 177
, 'Jack'
, 'Livingston'
, 'JLIVINGS'
, '011.44.1644.429264'
, TO_DATE('23-APR-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 8400
, .20
, 149
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 178
, 'Kimberely'
, 'Grant'
, 'KGRANT'
, '011.44.1644.429263'
, TO_DATE('24-MAY-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 7000
, .15
, 149
, NULL
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 179
, 'Charles'
, 'Johnson'
, 'CJOHNSON'
, '011.44.1644.429262'
, TO_DATE('04-JAN-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 6200
, .10
, 149
, 80
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 180
, 'Winston'
, 'Taylor'
, 'WTAYLOR'
, '650.507.9876'
, TO_DATE('24-JAN-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 3200
, NULL
, 120
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 181
, 'Jean'
, 'Fleaur'
, 'JFLEAUR'
, '650.507.9877'
, TO_DATE('23-FEB-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 3100
, NULL
, 120
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 182
, 'Martha'
, 'Sullivan'
, 'MSULLIVA'
, '650.507.9878'
, TO_DATE('21-JUN-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 2500
, NULL
, 120
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 183
, 'Girard'
, 'Geoni'
, 'GGEONI'
, '650.507.9879'
, TO_DATE('03-FEB-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 2800
, NULL
, 120
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 184
, 'Nandita'
, 'Sarchand'
, 'NSARCHAN'
, '650.509.1876'
, TO_DATE('27-JAN-1996', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 4200
, NULL
, 121
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 185
, 'Alexis'
, 'Bull'
, 'ABULL'
, '650.509.2876'
, TO_DATE('20-FEB-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 4100
, NULL
, 121
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 186
, 'Julia'
, 'Dellinger'
, 'JDELLING'
, '650.509.3876'
, TO_DATE('24-JUN-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 3400
, NULL
, 121
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 187
, 'Anthony'
, 'Cabrio'
, 'ACABRIO'
, '650.509.4876'
, TO_DATE('07-FEB-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 3000
, NULL
, 121
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 188
, 'Kelly'
, 'Chung'
, 'KCHUNG'
, '650.505.1876'
, TO_DATE('14-JUN-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 3800
, NULL
, 122
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 189
, 'Jennifer'
, 'Dilly'
, 'JDILLY'
, '650.505.2876'
, TO_DATE('13-AUG-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 3600
, NULL
, 122
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 190
, 'Timothy'
, 'Gates'
, 'TGATES'
, '650.505.3876'
, TO_DATE('11-JUL-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 2900
, NULL
, 122
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 191
, 'Randall'
, 'Perkins'
, 'RPERKINS'
, '650.505.4876'
, TO_DATE('19-DEC-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 2500
, NULL
, 122
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 192
, 'Sarah'
, 'Bell'
, 'SBELL'
, '650.501.1876'
, TO_DATE('04-FEB-1996', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 4000
, NULL
, 123
, 50
);
INSERT INTO employees VALUES 
( 193
, 'Britney'
, 'Everett'
, 'BEVERETT'
, '650.501.2876'
, TO_DATE('03-MAR-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 3900
, NULL
, 123
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 194
, 'Samuel'
, 'McCain'
, 'SMCCAIN'
, '650.501.3876'
, TO_DATE('01-JUL-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 3200
, NULL
, 123
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 195
, 'Vance'
, 'Jones'
, 'VJONES'
, '650.501.4876'
, TO_DATE('17-MAR-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 2800
, NULL
, 123
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 196
, 'Alana'
, 'Walsh'
, 'AWALSH'
, '650.507.9811'
, TO_DATE('24-APR-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 3100
, NULL
, 124
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 197
, 'Kevin'
, 'Feeney'
, 'KFEENEY'
, '650.507.9822'
, TO_DATE('23-MAY-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 3000
, NULL
, 124
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 198
, 'Donald'
, 'OConnell'
, 'DOCONNEL'
, '650.507.9833'
, TO_DATE('21-JUN-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 2600
, NULL
, 124
, 50
);
INSERT INTO employees VALUES 
( 199
, 'Douglas'
, 'Grant'
, 'DGRANT'
, '650.507.9844'
, TO_DATE('13-JAN-2000', 'dd-MON-yyyy')
, 'SH_CLERK'
, 2600
, NULL
, 124
, 50
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 200
, 'Jennifer'
, 'Whalen'
, 'JWHALEN'
, '515.123.4444'
, TO_DATE('17-SEP-1987', 'dd-MON-yyyy')
, 'AD_ASST'
, 4400
, NULL
, 101
, 10
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 201
, 'Michael'
, 'Hartstein'
, 'MHARTSTE'
, '515.123.5555'
, TO_DATE('17-FEB-1996', 'dd-MON-yyyy')
, 'MK_MAN'
, 13000
, NULL
, 100
, 20
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 202
, 'Pat'
, 'Fay'
, 'PFAY'
, '603.123.6666'
, TO_DATE('17-AUG-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'MK_REP'
, 6000
, NULL
, 201
, 20
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 203
, 'Susan'
, 'Mavris'
, 'SMAVRIS'
, '515.123.7777'
, TO_DATE('07-JUN-1994', 'dd-MON-yyyy')
, 'HR_REP'
, 6500
, NULL
, 101
, 40
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 204
, 'Hermann'
, 'Baer'
, 'HBAER'
, '515.123.8888'
, TO_DATE('07-JUN-1994', 'dd-MON-yyyy')
, 'PR_REP'
, 10000
, NULL
, 101
, 70
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 205
, 'Shelley'
, 'Higgins'
, 'SHIGGINS'
, '515.123.8080'
, TO_DATE('07-JUN-1994', 'dd-MON-yyyy')
, 'AC_MGR'
, 12000
, NULL
, 101
, 110
);

INSERT INTO employees VALUES 
( 206
, 'William'
, 'Gietz'
, 'WGIETZ'
, '515.123.8181'
, TO_DATE('07-JUN-1994', 'dd-MON-yyyy')
, 'AC_ACCOUNT'
, 8300
, NULL
, 205
, 110
);

INSERT INTO job_history
VALUES (102
, TO_DATE('13-JAN-1993', 'dd-MON-yyyy')
, TO_DATE('24-JUL-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'IT_PROG'
, 60);

INSERT INTO job_history
VALUES (101
, TO_DATE('21-SEP-1989', 'dd-MON-yyyy')
, TO_DATE('27-OCT-1993', 'dd-MON-yyyy')
, 'AC_ACCOUNT'
, 110);

INSERT INTO job_history
VALUES (101
, TO_DATE('28-OCT-1993', 'dd-MON-yyyy')
, TO_DATE('15-MAR-1997', 'dd-MON-yyyy')
, 'AC_MGR'
, 110);

INSERT INTO job_history
VALUES (201
, TO_DATE('17-FEB-1996', 'dd-MON-yyyy')
, TO_DATE('19-DEC-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'MK_REP'
, 20);

INSERT INTO job_history
VALUES (114
, TO_DATE('24-MAR-1998', 'dd-MON-yyyy')
, TO_DATE('31-DEC-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 50
);

INSERT INTO job_history
VALUES (122
, TO_DATE('01-JAN-1999', 'dd-MON-yyyy')
, TO_DATE('31-DEC-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'ST_CLERK'
, 50
);

INSERT INTO job_history
VALUES (200
, TO_DATE('17-SEP-1987', 'dd-MON-yyyy')
, TO_DATE('17-JUN-1993', 'dd-MON-yyyy')
, 'AD_ASST'
, 90
);

INSERT INTO job_history
VALUES (176
, TO_DATE('24-MAR-1998', 'dd-MON-yyyy')
, TO_DATE('31-DEC-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_REP'
, 80
);

INSERT INTO job_history
VALUES (176
, TO_DATE('01-JAN-1999', 'dd-MON-yyyy')
, TO_DATE('31-DEC-1999', 'dd-MON-yyyy')
, 'SA_MAN'
, 80
);

INSERT INTO job_history
VALUES (200
, TO_DATE('01-JUL-1994', 'dd-MON-yyyy')
, TO_DATE('31-DEC-1998', 'dd-MON-yyyy')
, 'AC_ACCOUNT'
, 90
);

ALTER TABLE DEPARTMENTS ADD CONSTRAINT dept_mgr_fk
FOREIGN KEY (manager_id)
REFERENCES employees (employee_id);
--create indexes
CREATE INDEX emp_department_ix
ON employees (department_id);

CREATE INDEX emp_job_ix
ON employees (job_id);

CREATE INDEX emp_manager_ix
ON employees (manager_id);

CREATE INDEX emp_name_ix
ON employees (last_name, first_name);

CREATE INDEX dept_location_ix
ON departments (location_id);

CREATE INDEX jhist_job_ix
ON job_history (job_id);

CREATE INDEX jhist_employee_ix
ON job_history (employee_id);

CREATE INDEX jhist_department_ix
ON job_history (department_id);

CREATE INDEX loc_city_ix
ON locations (city);

CREATE INDEX loc_state_province_ix 
ON locations (state_province);

CREATE INDEX loc_country_ix
ON locations (country_id);

COMMIT;
Views: 613

  Câu hỏi bảo mật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.