Quà tặng kèm: Khoá học – làm chủ SQL dành cho mọi người

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

LEVEL 1: CÁC KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ SQL

 • 28:45
 • Bài luyện tập 1
 • Where | Order by | NULL
  30:47
 • Bài luyện tập 2
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu ký tự | Upper| Lower
  14:28
 • Bài luyện tập 3
 • Round | Trunc | Mod | Học SQL | SQL Tutorial
  10:34
 • Bài luyện tập 4
 • Làm việc với dữ liệu dạng DATE
  12:12
 • Bài luyện tập 5
 • Group Function | AVG | SUM| MAX | MIN
  17:00
 • Bài luyện tập 6
 • Group by
  14:16
 • Bài luyện tập 7
 • Inner Join| Join là gì
  19:20
 • Bài luyện tập 8
 • Outer Join| Left Join| Right Join | Full Outer Join
  09:27
 • Bài luyện tập 9
 • Truy vấn lồng| Subquery
  17:04
 • Correlated Subquery là gì?
 • Sử dụng EXISTS trong SQL
 • So sánh EXISTS và IN
 • Bài luyện tập 10
 • Union | Intersect | Minus
  04:49
 • Bài luyện tập 11
 • Thực hiện Insert dữ liệu | DML
  16:32
 • Bài luyện tập 12
 • Bổ trợ: Câu lệnh INSERT ALL trong SQL
 • Chỉnh sửa dữ liệu | Update SQL
  08:07
 • Bài luyện tập 13
 • Thực hiện xóa dữ liệu | Delete SQL
  07:51
 • Bài luyện tập 14
 • Constraint là gì | Primary Key | FK | Not Null
  11:57
 • Bổ trợ: Casecade constraint
 • Hàm phân tích dữ liệu – Analytic Function – OVER PARTITION BY Clause
 • Bổ trợ: Sequence trong Cơ sở dữ liệu là gì?
 • Bổ trợ: View là gì
 • Bổ trợ: Large Object

LEVEL 2: NHỮNG KIẾN THỨC ÁP DỤNG TRONG CÔNG VIỆC THỰC TẾ

2.1: Kỹ năng làm việc với giá trị NULL

2.2: Sử dụng truy vấn lồng để giải quyết các bài toán phức tạp

2.3: Sắp xếp và giới hạn kết quả trả ra | Order by và Top-N

2.4: Hàm phân tích dữ liệu Analytic Functions và mệnh đề PARTITION BY

2.5. Câu lệnh Merge

2.6: Sử dụng Pivot và Unpivot

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?