5.00
(1 Rating)

Quà tặng kèm: Chương trình đào tạo quản trị Cơ sở dữ liệu

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

 • Hiểu rõ kiến trúc và cách thức hoạt động của cơ sở dữ liệu Oracle
 • Cách thức quản trị một cơ sở dữ liệu Oracle trong thực tế một cách bài bản
 • Thực hiện xử lý các tình huông sự cố có thể gặp với cơ sở dữ liệu Oracle
 • Xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu dự phòng đối với những hệ thống trọng yếu

Course Content

[LEVEL 1] QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE – WORKSHOP I

 • 1.1. Hướng dẫn cài đặt Oracle Database Software 19c
  05:52
 • 1.2 Hướng dẫn khởi tạo Cơ sở dữ liệu Oracle & thông tin máy ảo đã cài đặt sẵn Oracle software dành riêng cho học viên
  15:03
 • 1.3 Bài tập thực hành Oracle chương 1
 • CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE
 • 2.1 Tổng quan về kiến trúc Cơ sở dữ liệu Oracle
  05:43
 • 2.2 Kiến trúc bộ nhớ
  03:58
 • 2.3 Shared Pool
  11:30
 • 2.4 Database Buffer Cache
  10:12
 • 2.5 Redo Log Buffer
  02:49
 • 2.6 Large Pool
  02:56
 • 2.7 Java Pool
  01:48
 • 2.8 Stream Pool
  02:12
 • 2.9 & 2.10. In-Memory Store
  03:05
 • 2.11 Tổng quan kiến trúc process
  04:13
 • 2.12 Tiến trình Database Writer
  04:50
 • 2.13 Tiến trình Log Writer
  04:16
 • 2.14 Tiến trình Checkpoint
  06:55
 • 2.15 Tiến trình SMON
  03:23
 • 2.16 Tiến trình PMON
  02:20
 • 2.17 Tiến trình RECO
  01:35
 • 2.18 Tiến trình LREG
  04:14
 • 2.19 Tiến trình Archiver
  05:20
 • 2.20 Tổng quan kiến trúc lưu trữ
  15:32
 • 2.20.1 Bài tập thực hành Oracle chương 2
 • 2.21 Đọc thêm về kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle
  21:44
 • CHƯƠNG 3: CÁC CÔNG CỤ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE
 • 3.1 Công cụ quản trị SQL*Plus
  06:13
 • 3.2 Sử dụng Toad trong quản trị
 • 3.3 Sử dụng Enterprise Manager Database Express
  04:33
 • CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ DATABASE INSTANCE
 • 4.1 File tham số khởi tạo của Cơ sơ dữ liệu Oracle
  09:23
 • 4.2 Các loại tham số cấu hình
  05:55
 • 4.3 Demo thay đổi tham số tĩnh
  09:21
 • 4.4 Demo thay đổi tham số động
  08:43
 • 4.5 Quy trình bật Database Instance
  10:52
 • 4.6 Demo các trạng thái bật Database Instance
  06:50
 • 4.7 Các phương án tắt Database instance
  07:57
 • 4.8 Demo các phương án tắt Database instance
  19:37
 • 4.9 Kiểm tra thông tin Alert log file & trace file
  06:51
 • 4.10 Sử dụng Dynamic Performance View và Data dictionary views
  20:49
 • 4.11Bài tập thực hành Oracle chương 4
 • CHƯƠNG 5: CẤU HÌNH KẾT NỐI TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE
 • 5.1 Tổng quan về kết nối trong Cơ sở dữ liệu Oracle
  02:41
 • 5.2 Demo cấu hình Listener
  10:05
 • 5.3 Demo đăng ký thông tin Database với Listener: Dynamic Registration & Static Registration
  13:06
 • 5.4 Cách thức kết nối từ người dùng vào Cơ sở dữ liệu: lý thuyết và thực hành
  10:17
 • 5.5 Cấu hình Dedicated Server và Shared Server
  06:16
 • 5.6 Sử dụng Database Link để kết nối giữa các Database Server
  04:13
 • 5.7 Bài tập thực hành Oracle chương 5
 • CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG
 • 6.1 Các đặc điểm của Database User
  14:12
 • 6.2 Demo sự khác nhau giữa SYSDBA và SYSOPER
  06:27
 • 6.3 Demo Default tablespace và Quota đối với User
  08:23
 • 6.4 Thực hành tạo, unlock, cập nhật mật khẩu cho Database User
  09:33
 • 6.5 System Privileges: lý thuyết và thực hành
  15:01
 • 6.6 Object Privileges: lý thuyết và thực hành
  10:24
 • 6.7 Quản lý Roles: lý thuyết và thực hành
  07:08
 • 6.8 Quản lý sử dụng Profiles
  09:58
 • 6.9 Bài tập thực hành Oracle chương 6
 • CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ LƯU TRỮ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE
 • 7.1 Giới thiệu chương
  01:16
 • 7.2 Tablespace là gì ?
  07:58
 • 7.3 Thực hành tạo và chỉnh sửa tablespace
  18:19
 • 7.4 Thực hành cấu hình và sử dụng OMF (Oracle-Managed Files)
  08:36
 • 7.5 Thực hành dịch chuyển datafile online trong Cơ sở dữ liệu
  08:28
 • 7.6 Bài tập thực hành Oracle chương 7
 • CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ UNDO
 • 8.1 Tổng quan về Undo
  11:23
 • 8.2 So sánh Undo và Redo
  04:39
 • 8.3 Các loại dữ liệu Undo
  07:21
 • 8.4 Thực hành xử lý các lỗi thường gặp khi quản trị Undo
  03:41
 • 8.5 Giới thiệu Temporary Undo
  04:04
 • 8.6 Thực hành cấu hình Temporary Undo
  03:46
 • 8.7 Bài tập thực hành Oracle chương 8
 • CHƯƠNG9: QUẢN LÝ TRANH CHẤP KHI XỬ LÝ DỮ LIỆU (DATA CONCURRENCY)
 • 9.1 Cơ chế Lock trong Oracle
  10:01
 • 9.2 Demo cơ chế Lock: cách phát hiện và xử lý
  15:01
 • 9.3 Cơ chế Deadlocks
  03:32
 • 9.4 Demo Deadlocks
  04:53
 • 9.5 Bài tập thực hành Oracle chương 9
 • CHƯƠNG 10: TRIỂN KHAI ORACLE DATABASE AUDITING
 • 10.1 Tổng quan về bảo mật trong Cơ sở dữ liệu Oracle
  11:14
 • 10.2 Kiến trúc và cách thức Database Audit
  04:26
 • 10.3 Thực hành bật Unified Auditing
  04:27
 • 10.4 Triển khai Unified Audit Policy
  13:12
 • 10.4.1 Bài tập kiểm tra chương 10 Auditing
 • 10.5 Thực hành Value-Base Auditing
  08:53
 • 10.6 Triển khai Fine-Grained Auditing
  09:48
 • 10.7 Bài tập thực hành lưu trữ và xóa thông tin Audit trail
 • CHƯƠNG 11: SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU (KHÁI NIỆM CƠ BẢN)
 • 11.1 Các loại lỗi có thể gặp trong Cơ sở dữ liệu
  09:12
 • 11.2 Các bước Instance Recovery
  03:21
 • 11.3 So sánh Complete Recovery và Incomplete Recovery
  04:30
 • 11.4 Bài tập thực hành Oracle chương 11
 • CHƯƠNG 12: SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU
 • 12.0. Tổng quan
  03:17
 • 12.1 Thực hành cấu hình Fast Recovery Area
  05:01
 • 12.2 Thực hành cấu hình Multiplex Control Files
  06:42
 • 12.3 Thực hiện cấu hình Multiplex Redo Log Files
  03:41
 • 12.4 Thực hành cấu hình Archivelog mode
  05:49
 • 12.5 Bài tập thực hành Oracle chương 12
 • CHƯƠNG 13: THỰC HÀNH SAO LƯU CƠ SỞ DỮ LIỆU
  00:00
 • 13.1 Các chiến lược sao lưu dữ liệu
  17:29
 • 13.2 Thực hành cấu hình RMAN
  05:02
 • 13.3 Thực hành sao lưu Cơ sở dữ liệu
  03:53
 • 13.3.1 Thực hành sao lưu CSDL
 • 13.4 Thực hành xây dựng script tự động sao lưu Cơ sở dữ liệu trong hệ thống thực tế
  01:05
 • 13.5 Bài tập thực hành Oracle chương 13
 • CHƯƠNG 14: THỰC HÀNH KHÔI PHỤC DỮ LIỆU
 • 14.1 Thực hành xử lý sự cố bị mất control file
  04:16
 • 14.2 Thực hành xử lý sự cố mất Data file tại trường hợp NOARCHIVELOG mode
  06:27
 • 14.3 Thực hành xử lý sự cố mất Noncritical Data File tại ARCHIVELOG mode
  05:11
 • 14.4 Thực hành xử lý sự cố mất System-Critical Data File tại ARCHIVELOG mode
  04:40
 • 14.5 Bài tập thực hành Oracle chương 14
 • CHƯƠNG 15: CÁC PHƯƠNG ÁN DỊCH CHUYỂN DỮ LIỆU
 • 15.1 Tổng quan về các phương án dịch chuyển dữ liệu
  01:10
 • 15.2 Phương án sử dụng Oracle Data Pump
  03:58
 • 15.3 Thực hành sử dụng Data Pump để chuyển đổi các table
  09:10
 • 15.4 Thực hành sử dụng Data Pump để chuyển đổi toàn bộ schema
  07:52
 • 15.5 Thực hành sử dụng Data Pump để chuyển đổi toàn bộ database
  04:37
 • 15.5.1 Bài tập thực hành Oracle chương 15 – datapump
 • 15.6 Phương án sử dụng SQL* Loader
  07:04
 • 15.7 Thực hành SQL* Loader
  07:22
 • 15.8 Giới thiệu External Table
  03:48
 • 15.9 Thực hành sử dụng External table
  03:35
 • 15.10 Bài tập thực hành Oracle chương 15 – sqlloader
  00:00
 • CHƯƠNG 16: BẢO TRÌ CƠ SỞ DỮ LIỆU
 • 16.1 Tổng quan
  02:09
 • 16.2 Sử dụng AWR trong quá trình bảo trì CSDL
  06:12
 • 16.3. Thực hành tạo báo cáo AWR
  05:51
 • 16.4. Báo cáo ADDM là gì ?
  02:26
 • 16.5 Thực hành tạo báo cáo ADDM
  02:00
 • 16.6 Bài tập thực hành Oracle chương 16
  00:00
 • CHƯƠNG 17: QUẢN LÝ HIỆU NĂNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
 • 17.1 Tổng quan về quản lý hiệu năng trong Cơ sở dữ liệu Oracle
  04:51
 • 17.2: Thực hành giám sát hiệu năng sử dụng Enterprise Manager Database Express
  04:41
 • 17.3 Thực hành giám sát hiệu năng sử dụng câu lênh trên SQL*Plus
  04:42
 • 17.4 Giới thiệu cơ chế Automatic Shared Memory Management (ASMM) và Automatic Memory Management (AMM)
  03:10
 • 17.5 Thực hành cấu hình Automatic Memory Management và Automatic Shared Memory Management
 • CHƯƠNG 18: DỰ ÁN CUỐI KHOÁ
 • 18.1 Dự án cuối khoá

BỔ TRỢ: QUẢN TRỊ ORACLE THEO KIẾN TRÚC MULTITENANT

[LEVEL 2] CHUYÊN ĐỀ SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU TRONG ORACLE

[LEVEL 3] XÂY DỰNG HỆ THỐNG CSDL DỰ PHÒNG VỚI ORACLE DATAGUARD

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 1 Rating
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
NK
9 tháng ago
Lượng kiến thức thầy cung cấp rất chi tiết và đầy đủ ạ :D
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?