ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

Bật Archive Log Trên Oracle Database

Mở đầu: Archive log là file bản sao lưu của redo log. Việc bật chế độ Archive log mode sẽ giúp dữ liệu trong redo log không bị ghi đè khi các redo log đầy. Bên cạnh đó bật Archive Log còn phục vụ cho quá trình sao lưu, khôi phục dữ liệu, …

Bước 1: Thực hiện kết nối vào Oracle database

Kết nối vào database bằng user sys

[oracle@ol-lab19 dbhome_1]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Oct 26 10:31:44 2022
Version 19.17.0.0.0
Copyright (c) 1982, 2022, Oracle. All rights reserved.Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.17.0.0.0
SQL>

Bước 2: Kiểm tra trạng thái log mode trên database

Trước khi thực hiện bật Archive log mode bạn cần kiểm tra hiện tại đã bật hay chưa. Bạn có thể thực hiện câu lệnh sau để kiểm tra:

SQL> ARCHIVE LOG LIST;
Database log mode No Archive Mode
Automatic archival Disabled
Archive destination USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Oldest online log sequence 19
Current log sequence 21
SQL>

Hiện tại database của tôi đang chưa bật Archive log mode.

 

Bước 3: Shutdown database

Để bật Archive log mode ta cần shutdown database

SQL> Shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL>

 

Bước 4: Bật database ở mức mount

Để thực hiện câu lệnh ALTER DDL để bật Archive log mode ta cần bật database lên mức Mount

 

SQL> startup mount
ORACLE instance started.

Total System Global Area 4294963272 bytes
Fixed Size 8904776 bytes
Variable Size 704643072 bytes
Database Buffers 1426063360 bytes
Redo Buffers 7868416 bytes
In-Memory Area 2147483648 bytes
Database mounted.

 

Bước 5: Bật chế độ archive log mode

Bây giờ ta sẽ chuyển log mode của database đang ở NO ARCHIVE LOG  thành ARCHIVE LOG mode.

 

SQL> ALTER DATABASE archivelog;

Database altered.

 

Bước 6: Bật database lên mức Open

Để sử dụng CSDL bình thường ta cần bật lại database lên mức Open

 

SQL> alter database open;

Database altered.

 

Bước 7: Kiểm tra lại trạng thái log mode

Kiểm tra trạng thái log mode ta thực hiện câu lệnh sau:

SQL> SELECT log_mode FROM v$database;
LOG_MODE
------------
ARCHIVELOG
SQL>

Kết quả câu  lệnh trên ARCHIVELOG có nghĩa là Archive log mode đã được bật thành công.

 

Views: 444

  Câu hỏi bảo mật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.